Upload ảnh 360 lên nền tảng 360 BSM Future

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Upload ảnh 360 -> Tải lên

Bước 3: Khi tải lên hoàn tất -> Xử lý

Lưu ý: Không được tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Bước 4: Chờ trình duyệt xử lý -> Hoàn tất.