Lưu trữ thẻ: 360 BSM Furture

Upload ảnh 360 lên nền tảng 360 BSM Future

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án Bước 2: Chọn mục Upload ảnh 360 -> Tải lên Bước 3: Khi tải lên hoàn tất -> Xử lý Lưu ý: Không được tắt trình duyệt trong quá trình xử lý! Bước 4: Chờ trình duyệt xử lý -> Hoàn tất.