Tạo bản đồ mặt bằng Layouts – Điều hướng tham quan 360

1. Thêm bản đồ Layout mặt bằng

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Bản đồ mặt bằng -> Thêm Floor Plans

Bước 3: Upload ảnh bản đồ mặt bằng -> Chọn bản đồ

Bước 5: Vào Setting bản đồ -> Add Hotspot

Bước 6: Kéo thả sắp xếp vị trí Hotspot scene

2. Xoá điểm Hotspot scene

Bước 1: Mở bản đồ Layout mặt bằng

Bước 2: Rê chuột vào điểm điều hướng Hotspot -> Delete.

3. Xoá bản đồ Layout mặt bằng

Tại bản đồ layout mặt bằng > Delete.

Video hướng dẫn chi tiết thêm bản đồ Layout mặt bằng tham quan ảo 360