CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

TẠO DỰ ÁN BA SÁU MƯƠI

Bước 1: Tại mục Dashboard -> Create New Projects -> Tạo Ba Sáu Mươi

Bước 2: Đặt tên dự án -> OK

UPLOAD VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Upload ảnh 360 -> Tải lên

Bước 3: Khi tải lên hoàn tất -> Xử lý

Lưu ý: Không được tắt trình duyệt trong quá trình xử lý!

Bước 4: Chờ trình duyệt xử lý -> Hoàn tất.

Video hướng dẫn chi tiết

ĐẶT TÊN VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Danh sách 360 -> Đặt tên view

Bước 3: Khi đặt tên hoàn thành hệ thống sẽ tự động lưu lại thông tin.

ẨN HOẶC HIỂN THỊ VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Danh sách 360 -> Show/hiden

XOÁ VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Danh sách 360 -> Delete

SET DEFAULT VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Chọn mục Danh sách 360 -> Default view

Bước 3: Xoay góc mặc định mà bạn mong muốn -> Set as the starting point of view

SẮP XẾP VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Sắp xếp ảnh

Bước 3: Kéo thả view ảnh 360 theo thứ tự mà bạn muốn sắp xếp.

TẠO DANH MỤC & GROUP VIEW ẢNH 360

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Danh mục 360 & Audio -> Thêm danh mục -> Submit

Bước 3: Truy cập Danh sách 360 -> Chọn danh mục trên từng view ảnh 360

GHIM TOẠ ĐỘ VỊ TRÍ TRÊN VIEW ẢNH 360 TRÊN BẢN ĐỒ

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Danh sách 360 -> Vị trí

Bước 3: Kéo thả vị trí trên bản đồ.

TẠO BẢN ĐỒ LAYOUT INDOOR LIÊN KẾT VIEW ẢNH 360

1. Thêm bản đồ Layout mặt bằng

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Bản đồ mặt bằng -> Thêm Floor Plans

Bước 3: Upload ảnh bản đồ mặt bằng -> Chọn bản đồ

Bước 5: Vào Setting bản đồ -> Add Hotspot

Bước 6: Kéo thả sắp xếp vị trí Hotspot scene

2. Xoá điểm Hotspot scene

Bước 1: Mở bản đồ Layout mặt bằng

Bước 2: Rê chuột vào điểm điều hướng Hotspot -> Delete.

3. Xoá bản đồ Layout mặt bằng

Tại bản đồ layout mặt bằng > Delete.

Video hướng dẫn chi tiết thêm bản đồ Layout mặt bằng tham quan ảo 360

TẠO HOTSPOT SCENE

1. Thêm Hotspot

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Điều hướng (Hotspot Scene)

  1. Thêm điềm điều hướng hotspot scene.
  2. Kéo thả đặt vị trí bất kỳ trong view ảnh 360.
  3. Layer điểm điều hướng (Layer hotspot scene).

Bước 3: Mở rộng Layer hotspot scene -> 

2. Cài đặt icon Hotspot

 

TẠO MEDIA HOTSPOT

Bước 1: Truy cập Dasboard -> Edit dự án

Bước 2: Vào mục Sắp xếp ảnh

Bước 3: Kéo thả view ảnh 360 theo thứ tự mà bạn muốn sắp xếp.

TẠO VIDEO HOTSPOT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

TẠO POLYGONS HOTSPOT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

THÊM BÀI VIẾT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

TẠO DANH MỤC BÀI VIẾT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

CÀI ĐẶT GIAO DIỆN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

TUỲ BIẾN NÂNG CAO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

CÀI ĐẶT DOMAIN/ SUBDOMAIN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

CÀI ĐẶT CHỨNG CHỈ SSL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.